INLEIDING
Stichting optonet (hierna te noemen optonet) biedt optometristen toegang tot diverse interessante verdienmodellen voor
de optometrie. Als optonet-lid kan men eenvoudig gebruikmaken van oogzorgvoorzieningen van zorgverzekeraars. Stichting optonet beschikt over een WTZi-toelating en is
daarmee een medische specialistische bedrijf. Optonet regelt en beheert deze aciliteit
Deze status biedt de bij optonet aangesloten leden de mogelijkheid optometriediensten te laten declareren door patienten bij zorgverzekeraars.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.

 1. Optonet, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Burgemeester Mallenslaan 15,
5171 JK te Kaatsheuvel ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67100511
  1. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon
met wie Optonet een Lidmaatschap is aangegaan of beoogt aan te gaan.
   1. Lid: iedere individuele natuurlijke persoon die op basis van het Lidmaatschap gerechtigd is van de Diensten van Optonet
gebruik te maken, al dan niet tevens Wederpartij.
    1. Lidmaatschap: het tussen Optonet en de Wederpartij tot stand gekomen Lidmaatschap voor bepaalde tijd, op basis waarvan
het Lid aanspraak maakt op de volgende door of namens Optonet te verlenen Diensten:
– de ingebruikneming van de facturatie/declaratie faciliteiten:
     1. Software: Optonet levert geen software. De faciliteiten in de eigen winkelautomatisering staan tot uw beschikking.
      1. Optonet is de houder van de zorglicentie en is als medisch specialistisch bedrijf de declarant voor
de aangesloten optometristen.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Optonet en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap middels de overeenkomst
van opdracht.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uitvoering van Diensten waarbij derden dienen te worden
betrokken.
   1. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
    1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen
partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen
partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
     1. Vernietiging of nietigheid van ÈÈn of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige
bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
      1. Iedere aanpassing door optonet wordt aan de leden kenbaar gemaakt. De wederpartij heeft dan de gelegenheid zijn lidmaatschap
te staken.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Elk aanbod van Optonet tot het aangaan van een Lidmaatschap is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding
is vermeld.
  1. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod, andersoortige publicatie of uiting van Optonet, binden haar niet.
   1. Elk Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening door de Wederpartij van de daartoe door Optonet verstrekte Schriftelijke
overeenkomst, de zogenoemde “overeenkomst van opdracht”
    1. Na totstandkoming van het Lidmaatschap zal Optonet de declaraties/facturaties accepteren en uitvoeren.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN DE WEDERPARTIJ

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en uitvoering van de Diensten nodig is, is de Wederpartij gehouden om zo
spoedig mogelijk als voor de uitvoering daarvan is vereist, alle informatie aan Optonet ter beschikking te stellen, op de door
Optonet voorgeschreven wijze. Voorts dient de Wederpartij Optonet steeds alle voor de uitvoering van de Diensten vereiste
medewerking te verlenen.
  1. In geval Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of op een andere door haar aangewezen locatie, zoals in
geval van de eventuele training die ten aanzien van het gebruik van de Software bij aanvang van het Lidmaatschap wordt
aangeboden, dient Optonet de Diensten uit te kunnen voeren in een daarvoor geschikte ruimte en dient zij kosteloos gebruik
te kunnen maken van alle op die locatie redelijkerwijs door haar gewenste voorzieningen, waaronder apparatuur, zoals
computers, alsmede een deugdelijke internetverbinding.
   1. Voor gebruik van de Software en in het bijzonder voor een veilig dataverkeer tussen het Lid en huisartsen, is een
zorgmailaccount vereist. Deze dient de Wederpartij of het Lid te betrekken van ZorgMail (zorgmail.nl). De kosten daarvan zijn
niet bij het Lidmaatschap inbegrepen en komen voor eigen rekening.

ARTIKEL 5. | KP-REGISTRATIE ALS VOORWAARDE VOOR AANMELDING LIDMAATSCHAP
Het Lid dient gedurende de looptijd van Lidmaatschap opgenomen te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Om KP-
geregistreerd te zijn, dient het Lid aan vastgestelde eisen te voldoen op het gebied van na- en bijscholing en werkervaring.
Optonet is gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beÎindigen in geval het Lid niet langer KP-geregistreerd
is. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Een afgesloten Lidmaatschap geeft het Lid het recht om gebruik te maken
van de Diensten zoals zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen en vastgelegd in de daartoe opgemaakte overeenkomst van opdracht
Indien bij het Lidmaatschap aanvullende Diensten zijn inbegrepen, is dit uitdrukkelijk in het
Lidmaatschapscontract vermeld.
  1. Optonet zorgt voor het factureren, innen en uitbetalen van de vergoedingen van orthoptie en optometrie.Optonet levert geen software.
   1. Elk Lidmaatschap is persoonsgebonden. De rechten die Lid op basis van het Lidmaatschap toekomen, zijn niet overdraagbaar
aan derden. De declaraties verlopen onder de verantwoording van het Lid. Het lid is ook verantwoordelijk indien anderen declareren onder zijn of haar naam.
    1. Optonet behoudt zich het recht voor om nieuwe leden te weigeren.

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk een andere looptijd is overeengekomen.
  1. Het Lidmaatschap wordt na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 12
maanden, tenzij het Lidmaatschap conform het volgende Lid tijdig is opgezegd.
   1. Het Lidmaatschap eindigt door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan
dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.
    1. Opzegging van het Lidmaatschap dient Schriftelijk te geschieden. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt het
Lidmaatschap op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

ARTIKEL 8. | GEVOLGEN EINDE LIDMAATSCHAP
Het recht van het Lid eindigt van rechtswege door het eindigen van het Lidmaatschap. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de
geboden faciliteiten.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De Wederpartij is voor het Lidmaatschap jaarlijks geen geld verschuldigd, zoals deze uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst van opdracht.
Stichting Optonet heeft zijn verdienste doordat 20% van de declaraties wordt ingehouden. 80% wordt uitgekeerd aan de optometrist of de instantie war deze werkzaam is.
Het gehanteerde tarief is het tarief weke door de NZA wordt geadviseerd.
Niet in het lidmaatschap inbegrepen zijn :
-bezoeken van werknemers van Optonet aan de optometrist. Hiervoor gelden voorrijkosten en een uurtarief van € 80,00.
– een zorgmail abonnement. Deze dient de wederpartij zelf , voor eigen rekening, af te sluiten.
  1. Alle door Optonet vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op optometrie en orthoptiediensten is geen BTW van toepassing.
   1. Optonet is gerechtigd de lidmaatschapsgelden jaarlijks te wijzigen. Optonet doet van een prijsverhoging ten minste drie
maanden voor verstrijken van de looptijd van het Lidmaatschap, Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij zodat de
Wederpartij nog gedurende ten minste een maand in de gelegenheid is om te beslissen of zij het Lidmaatschap al dan niet
wenst op te zeggen.
    1. Betalingen dienen geschieden op de uitdrukkelijk overeengekomen wijze, middels overboeking , dan wel een
andere daartoe door Optonet aangewezen wijze.
     1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen middels overboeking te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op de overigens op de factuur door Optonet voorgeschreven wijze.
      1. Voor bedragen die aan Optonet zijn verschuldigd en die niet bij het Lidmaatschap zijn inbegrepen,
is Optonet gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Optonet is niet eerder gehouden uitvoering aan verbintenissen te geven
dan nadat de ter zake verschuldigde vooruitbetaling volledig door Optonet is ontvangen.
       1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, zijn alle vorderingen van Optonet onmiddellijk opeisbaar.
        1. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar eventuele vorderingen op Optonet te verrekenen met hetgeen Optonet van de
Wederpartij te vorderen heeft.
         1. Indien de Wederpartij enige betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de
Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als
volledige maand wordt aangemerkt.
          1. Indien de Wederpartij ten aanzien van enige betaling aan Optonet in verzuim is, is Optonet gerechtigd deze betaling te
verrekenen met de eventuele bedragen die de Wederpartij nog van Optonet te vorderen heeft.
           1. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Optonet verschuldigde bedragen, waaronder
mede begrepen (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
            1. De verrichtingen van de optometrist worden gefactureerd bij de patient. Deze kan de factuur zelf indienen bij zijn zorgverzekeraar.
Betaling geschiedt op een door het lid aangegeven banknummer.
 2. Zodra een factuur is aangemeld bij Optonet, heeft Optonet het recht om 20% van het openstaande bedrag te innen bij het Lid als de verstrekte gegevens van de patient niet volledig of helemaal correct zijn.

ARTIKEL 10. | GEBRUIKSVOORWAARDEN SOFTWARE

 1. Gedurende de looptijd van het Lidmaatschap biedt Optonet een declaratieservice zoals in artikel 9 lid 12 is beschreven.
  1. De patientgegevens staan in de eigen winkelautomatisering. Optonet dient slechts voor declaratie en heeft daarbij de naw nodig, de naam en agb code van
de verwijzende huisarts, een behandeldatum.
De te verwerken persoonsgegevens van clienten worden volgens de normen in de AVG wet verwerkt. De Wederpartij staat ervoor in dat het middels de Software
verwerken van persoonsgegevens door het Lid geen inbreuk maakt op de privacyrechten van derden, zoals clienten (hierna: betrokken).
Voor zover deze verwerking niet noodzakelijkerwijs geschiedt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van
precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van
een (behandel)overeenkomst, staat de Wederpartij ervoor in dat het Lid de betrokkene voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens zijn ondubbelzinnige toestemming verleent. De Wederpartij vrijwaart Optonet van alle aanspraken van
derden ter zake, met dien verstande dat Optonet dan wel haar licentiegever passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer zal leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen
gegevens met zich meebrengen.
   1. Omdat het Lid persoonsgegevens in de winkelsoftware invoert, vallen zowel de Wederpartij onder de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet de Wederpartij de ‘verantwoordelijke’ is. Optonet levert
geen software en is derhalve nimmer aansprakelijk.
    1. De Wederpartij werkt in de winkelsoftware. Optonet biedt slechts de declartiemogelijkheid en geen software. Ieder vorm van
verantwoordelijkhied ligt bij de gebruiker van de winkelsoftware.
     1. De wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele datalekken.
      1. Optonet dan wel haar licentiegevers zijn te allen tijde bevoegd de declaratiedienst op te schorten indien daar een geldige reden voor is.
De Wederpartij kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade als gevolg van tijdelijke toegankelijkheidsbeperkingen ten aanzien van de
Software. Optonet kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden, daar ze geen software levert.
       1. Optonet biedt geen enkele aansprakelijkheid over de in de winkelautomatisering opgeslagen patientgegevens. Het lid is daar ten alle
tijden zelf verantwoordelijk voor.
De Wederpartij vrijwaart Optonet van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling
dat de door het Lid met behulp van de Software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
        1. Mocht Optonet kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat het lid optonet onrechtmatige declaraties laat uitvoeren,
dan is het lid daar zelf aansprakelijk voor. In geen geval zal Optonet aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen
van het Lid.
         1. Declaratiemogelijkheden van zorgverzekeraars voor optometrische en orthoptische diensten worden
aan het Lid beschikbaar gesteld. Het Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie.
Optonet aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11. | UITKERING DECLARATIES
De gefactureerde behandelingen worden, nadat ze aan optonet zijn betaald door de patient, overgeboekt naar
de Wederpartij op daartoe opgegeven IBAN-nummer.
De uitkering wordt uitbetaald door optonet, minus een kostenaandeel.
Uitkering van facturaties door Optonet geschiedt, nadat de factuur door de patient aan optonet voldaan is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.10 en onverminderd het bepaalde
in het volgende artikel, na afloop van de lopende kalendermaand.
Optonet is nimmer aansprakelijk voor transacties als bedoeld in
dit artikel die onjuist zijn uitgevoerd, of niet kunnen worden uitgevoerd, als gevolg van door de Wederpartij of het Lid verstrekte
onjuiste gegevens, zoals bijvoorbeeld foutieve BSN nummers, verzekeringsnummers van patienten of foutieve IBAN banknummers.
Wanneer een patient volgens wederpartij mag worden gedeclareerd, maar wanneer er geen huisarts-verwijzing is, worden gewoon afgehandeld met dat verschil dat de wederpartij moet beseffen dat patient hiervoor geen vergoeding van zijn zorgverzekeraar zal ontvangen. Mochten daar voor optonet gerechtelijke of advocaat kosten uit voort vloeien, dan
zijn deze voor het lid.

ARTIKEL 12. | TERMIJNEN

 1. Alle door Optonet vermelde uitvoeringstermijnen waartoe zij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, betreffen te allen
tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Optonet treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Optonet
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de verbintenis
alsnog kan worden nagekomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven.
  1. Uitvoeringstermijnen als bedoeld in het vorige lid vangen niet eerder aan dan nadat Optonet alle voor de uitvoering benodigde
gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 13. | OPLEIDINGEN

 1. Het Lid dient gedurende de looptijd van Lidmaatschap opgenomen te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Om KP-
geregistreerd te zijn, dient het Lid aan vastgestelde eisen te voldoen op het gebied van na- en bijscholing en werkervaring.
  1. Optonet biedt geen opleidingen.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Optonet is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Diensten op te schorten of het
Lidmaatschap met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit het Lidmaatschap
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van het Lidmaatschap Optonet ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
  1. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar
goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Optonet
gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor
de betaling(en) heeft gesteld.
   1. Voorts is Optonet gerechtigd het Lidmaatschap te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van het Lidmaatschap onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan
worden gevergd, bijvoorbeeld indien klachten van oogartsen, huisartsen of patiÎnten over dossieropbouw, dossierafhandeling
en de werkwijze van het Lid daartoe aanleiding geven.
    1. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van het Lidmaatschap
door Optonet geleden schade voor rekening van de Wederpartij.
     1. Nimmer wordt door de Wederpartij of het Lid aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
door Optonet op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
      1. Indien Optonet het Lidmaatschap op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Voor zover de Wederpartij niet tevens als Lid kan worden aangemerkt, is de Wederpartij jegens Optonet aansprakelijk voor
de schending van de verplichtingen door het Lid, welke verplichtingen, onder meer ten aanzien van het gebruik van de
declaratiefaciliteiten.
  1. Optonet is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds nimmer aansprakelijk voor schade
als gevolg van verlies, beschadiging of verwisseling van data, met dien verstande dat optonet zich conformeert
aan de Wet bescherming persoonsgegevens en Wet Meldplicht Datalekken.
   1. Optonet en stichting oog voor gezondheid hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid
van middels de Software opgeslagen data door het Lid dan wel derden. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies
en/ of diagnoses.
    1. Optonet draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de Wederpartij
of het Lid verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.
     1. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de hem ter beschikking
gekomen gegevens. Optonet aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.
      1. Optonet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst,
geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch
aansprakelijkheid van Optonet bestaat, komt, onverminderd het bepaalde in lid 9, uitsluitend
directe schade voor vergoeding in aanmerking. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Optonet aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zover deze aan Optonet toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wordt aangetoond dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de onderhavige voorwaarden.
       1. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op optonet rust,
zijn deze aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot
de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Wederpartij aan optonet betaalde vergoedingen waaruit de
aansprakelijkheid van Optonet is voortgevloeid, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
Optonet nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op basis van de
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van optonet daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventuele eigen risico van optonet dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
        1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
optonet, één jaar.
         1. Elke aansprakelijkheid van optonet voor schade waarvoor zij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden
aansprakelijk zijn, vervalt indien daarvan niet binnen een maand na de ontdekking, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken
van de schade, door de Wederpartij Schriftelijk mededeling is gedaan aan optonet.
          1. Ten aanzien van herstelbare schade dient de Wederpartij Optonet in de gelegenheid te stellen deze schade
te herstellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van optonet ter zake vervalt.
           1. Indien en voor zover het Lid dan wel de Wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig
wettelijk voorschrift, vrijwaart de Wederpartij optonet van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken
van derden.
Indien optonet uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden
Optonet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, is optonet,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Optonet en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Optonet dient steeds onverwijld per e-mail op de hoogte te worden gebracht van enige wijziging in naam, KP registratie, e-mailadres en
andere gegevens die voor de uitvoering van de Diensten door Optonet van belang zijn.
  1. Op elke Lidmaatschap en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
   1. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling
overleg te beslechten.
    1. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de
vestigingsplaats van Optonet aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 2. Het gebruik van de naam, logo’s, materialen en/of software zonder schriftelijke toestemming van Optonet is ten strengste verboden en per bewezen geval betaalt het Lid een direct opeisbare boete van €10.050 per gebeurtenis. Optonet heeft dan ook het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.